Επίπεδα πρόσβασης PDF Εκτύπωση E-mail

Τα επίπεδα πρόσβασης στο Θησαυρό Επιστημονικών Όρων καθορίζονται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι χρήστες. Αναλυτικότερα, τα δικαιώματα χρήσης είναι τα εξής:

Διαχειριστής Συστήματος
Ο διαχειριστής του συστήματος είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες του συστήματος και έχει τη συνολική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

Επιτροπή Θησαυρού
Η Επιτροπή Θησαυρού είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και παρακολούθηση εφαρμογής των κανόνων κατασκευής του Θησαυρού, για την παροχή αδειών χρήσης του συστήματος σε μεμονωμένα άτομα και βιβλιοθήκες, για την καθοδήγηση και εκπαίδευση στη χρήση του και για την τελική αποδοχή και την ένταξη των όρων στο Θησαυρό.

Ομάδα Θησαυρού
Στην Ομάδα Θησαυρού εντάσσονται τα μεμονωμένα άτομα ή οι βιβλιοθηκονόμοι των βιβλιοθηκών που ασχολούνται με τη θεματική καταλογογράφηση, στους οποίους η Επιτροπή χορηγεί τη σχετική άδεια να επεξεργάζονται όρους θησαυρού. Οι υπόλοιποι βιβλιοθηκονόμοι εντάσσονται στους τελικούς χρήστες.

Τελικοί Χρήστες
Οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο Θησαυρό και, συγκεκριμένα, στο τμήμα του που έχει «εκδοθεί», που έχει δηλαδή εγκριθεί από την Επιτροπή, ώστε να επιτρέπεται η εμφάνισή του ελεύθερα. Έτσι, οι τελικοί χρήστες μπορούν να αναζητούν, να εντοπίζουν, να αποθηκεύουν σε τοπικά αρχεία και να τυπώνουν τμήματα του Θησαυρού (ιεραρχίες, όρους, κ.λπ., σε αλφαβητική, ιεραρχική και γραφική παρουσίαση, καθώς και το ευρετήριο ελληνικών-αγγλικών όρων). Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν και να διαφοροποιούν το περιεχόμενο του Θησαυρού.

treasSear