Ταυτότητα ILSaS Εκτύπωση E-mail

Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων – ΤΕΙ), πρότεινε  το  υποέργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)».

Το προτεινόμενο υποέργο προβλέπει τη σταδιακή μετάβαση από τα τοπικά ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα  των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ένα κεντρικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ), το οποίο θα επιλεγεί σε επίπεδο Οριζόντιας Δράσης. Το συντονισμό της όλης δράσης θα αναλάβει ο Σ.Ε.Α.Β., με επισπεύδον Ίδρυμα το Ε.Μ.Π. Οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων  θα συμμετέχουν στο υποέργο, μέσα από τις κάθετες δράσεις. Βασικός στόχος ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων βιβλιοθηκών και κυρίως βιβλιοθηκών μεσαίου και μικρού μεγέθους, οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα απόκτησης και συντήρησης τοπικών ΟΠΣΒ, ενώ παράλληλα χρειάζονται το ολιγάριθμο προσωπικό τους στην εξυπηρέτηση χρηστών και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Στο πλαίσιο του υποέργου, θα επιλεγεί ένα κοινό ΟΠΣΒ, το οποίο θα αντικαταστήσει τα επιμέρους τοπικά συστήματα. Ο κατάλογος των βιβλιογραφικών εγγραφών για όλα τα ιδρύματα θα είναι πλέον κοινός. Οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές εγγραφές θα ενοποιηθούν στο κεντρικό ΟΠΣΒ, με την συμβολή των βιβλιοθηκών-μελών. Σταδιακά, θα μεταφερθούν από τα τοπικά συστήματα στο κεντρικό ΟΠΣΒ, και όλες οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες των βιβλιοθηκών (παραγγελίες, κυκλοφορία υλικού, κ.λπ.). Οι βιβλιοθήκες θα διατηρούν ωστόσο την αυτονομία τους στη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών, πλην της εισαγωγής υλικού (καταλογογράφηση).

Στο υποέργο ILSaS, θα συμμετάσχουν 30 από τα 40 ιδρύματα μέλη του Σ.Ε.Α.Β. (ποσοστό 75%). Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν διαθέτουν 96 αυτόνομες τμηματικές βιβλιοθήκες (ποσοστό 42,48% επί του συνόλου). Οι βιβλιογραφικές βάσεις που θα ενοποιηθούν στο ILSaS ανέρχονται στις 38 (ποσοστό 79,17% επί του συνόλου των 48 διαθέσιμων βάσεων). Ο κεντρικός κατάλογος του ILSaS θα περιέχει το 51,24% των διαθέσιμων βιβλιογραφικών εγγραφών όλων  των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (με βάση τις εγγραφές στις αρχές του Οκτώβρη 2012, θα περιέχει 1.436.560 βιβλιογραφικές εγγραφές).

Ακολουθούν αναλυτικοί  πίνακες σχετικά με την συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο υποέργο 1 της Οριζόντιας δράσης «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)».

ilsas

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ