Εκτύπωση

Η δημιουργία δίγλωσσου πολυθεματικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων εντάσσεται στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄Κ.Π.Σ., με στόχους:

• την υποστήριξη της θεματικής επεξεργασίας του υλικού των συλλογών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών,
• τη διευκόλυνση της διαδικασίας αναζήτησης, εντοπισμού και ανάκτησης πληροφοριών τόσο από το Συλλογικό Κατάλογο, όσο και από τους καταλόγους των επιμέρους βιβλιοθηκών-μελών της Κοινοπραξίας,
• την πληρέστερη θεματική οργάνωση των βάσεων δεδομένων,
• τη συμβολή στην ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών και θεματικών πυλών στην Ελλάδα,
• τέλος, την προβολή της ελληνικής πνευματικής παραγωγής στο εξωτερικό, μέσω της χρήσης ελληνικών επιστημονικών εργασιών και από ξένους χρήστες.

treasSear